CNDIPT OI POSDRU

Planificarea dezvoltării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic

Pentru a răspunde cererii de forţă de muncă identificate, documentele de planificare strategică, PRAI, PLAI, PAS formulează recomandări privind distribuţia teritorială a ofertei educaţionale în reţeaua unităţilor IPT. Aceste recomandări au la bază analizele privind resursele disponibile ale reţelei de şcoli IPT, parteneriatul cu agenţi economici şi nevoia unei distribuţii teritoriale echilibrate.

Se urmăreşte prin recomandările formulate în documentele strategice optimizarea alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile, capabile să asigure o bună pregătire profesională pentru viitorii absolvenţi, în paralel cu rezolvarea problemelor de asigurare a accesului egal al tinerilor la educaţie şi formare profesională. În special pentru mediul rural este urmărită asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi varietate de opţiuni printr-o ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii competitivităţii economiei rurale, educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor naturale din mediul rural.
Reorientarea şcolilor către domeniile de formare profesională/profilele şi calificările cerute de piaţa muncii impune măsuri şi acţiuni pentru asigurarea resurselor necesare. Pentru cadrele didactice aceste acţiuni vizează formarea profesională continuă în scopul actualizării competenţelor acestora în acord cu noile calificări incluse în oferta educaţională dar şi cu noile realităţi tehnologice de la agenţii economici (programe de reconversie profesională şi de formare continuă, stagii de pregătire la agenţi economici).

Acţiunile planificate pentru adaptarea resursele materiale la oferta de formare profesională vizează dotări cu echipamente didactice specifice pregătirii de bază şi a celei specializate în şcoli viabile dar şi utilizarea comună a dotărilor existente în cadrul unor reţele de şcoli. Colaborarea şcolilor în reţea vizează şi realizarea unei oferte cuprinzătoare şi diversificate, eliminarea paralelismelor nejustificate în oferta de formare, colaborare pentru acoperire teritorială optimă.

mai mult »