CNDIPT OI POSDRU

Structura organizatorică generală

Structura organizatorică a CNDIPT asigură îndeplinirea atribuțiilor din domeniile de responsabilitate după cum urmează:

Prognoză, Dezvoltare și Oferta Educațională IPT


 
 • Asigură dezvoltarea și funcționarea parteneriatului social asociat IPT la nivel local și regional.

 • Colaborează cu Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) în vederea facilitării plasamentului elevilor în întreprinderi în vederea realizării instruirii practice.

 • Asigură participarea la elaborarea și desfășurarea unor programe de formare, inclusiv formarea formatorilor, pentru personalul didactic și de conducere din unitățile IPT, pentru personalul din inspectoratele școlare, MECTS și CNDIPT, în următoarele domenii:

  • planificarea ofertei educaționale în funcție de cererea socială;

  • dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile;

 • Desfasoară activități de consiliere a unităților de învățământ profesional și tehnic privind participarea la proiecte de dezvoltare socio-economică la nivel local și regional, inclusiv proiecte finanțate din fonduri europene;

 • Asigură coordonarea metodologică a elaborării de către Consorțiile Regionale a Planului de acțiune anual cuprinzând măsuri integrate de dezvoltare a educației și a învățământului profesional și tehnic în context regional, prin realizarea unui plan model.

 • Asigură adaptarea sistemului informatic de management educațional la nevoile specifice învățământului profesional și tehnic la nivel regional.
 

Programe de Formare Profesională și Asigurarea Calității

 
 • Elaborează metodologiile privind dezvoltarea standardelelor de pregătire profesională și a curriculumului pentru calificările profesionale pentru care pregătirea se asigură prin IPT;

 • Coordonează metodologia privind restructurarea curiculumului și asistarea elaborării acestuia;

 • Elaborează programe școlare și planuri de învățământ pentru IPT;

 • Elaborează metodologiile specifice desfășurării activităților din IPT;

 • Elaborează și desfășoară programe de formare pentru personalul didactic și de conducere din IPT, în următoarele domenii:

  • dezvoltare curricula, adaptarea procesului de predare-învățare la nevoile elevilor,

  • integrarea tehnologiilor informaționale, asigurarea calității, planificarea ofertei educaționale, dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile etc;

 • Asigură asistența pentru dezvoltarea auxiliarelor curriculare utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare;

 • Implementează studii privind propuneri de restructurare a sistemului IPT în sensul modernizării și eficientizării;

 • Elaborează politici, metodologii și proceduri de cooperare între ministere și cu parteneri sociali relevanți pentru domeniul IPT în vederea dezvoltării unui sistem național al calificărilor profesionale, precum și confirmarea (acreditarea) acestora prin înscrierea într-un „registru național”.
 

Centrala Națională a Întreprinderilor Simulate/Firmelor de exercițiu – ROCT, Romanian centre for training firms

 
 • Promovează învățarea interactivă prin metoda firmei de exercițiu, respectiv a întreprinderii simulate pentru învățământul superior;

 • Consiliază unitățile de învățământ în organizarea firmelor de exercițiu/întreprinderilor simulate;

 • Înregistrează firmele de exercițiu/ întreprinderile simulate din IPT din România, conform cu procedurile de înregistrare a unei firme reale;

 • Coordonează activitatea rețelei naționale a firmelor de exercițiu/întreprinderilor simulate din România;

 • Reprezintă firmele de exercițiu/ întreprinderile simulate în rețeaua internatională EUROPEN;

 • Monitorizează și evaluează activitatea firmelor de exercițiu/întreprinderilor simulate din rețeaua natională.
 

Procurare Echipamente Didactice , Reabilitare școli și Monitorizare

 
 • Acordarea de consultanță de specialitate inspectoratelor școlare și unităților de învățământ profesional și tehnic pentru dotarea cu echipamente didactice;

 • Elaborarea de programe de dotare și metodologii de selecție a echipamentelor și pune la dispoziție documentație de nivel european;

 • Monitorizează activitățile de dotare la nivel național;

 • Elaborează fișe de necesități și de evaluare pentru dotarea cu echipamente didactice;

 • Identifică nevoile de reabilitare a atelierelor școlare pentru finanțare prin proiecte de dezvoltare regională;

 • Pregătirea unităților de învățământ profesional și tehnic pentru elaborarea de proiecte de reabilitare finanțate prin fonduri structurale sau din alte surse de finanțare;

 • Colaborează cu autoritățile locale pentru asigurarea condițiilor de execuție optime a lucrărilor de reabilitare;

 • Colaborează cu instituțiile de profil pentru dezvoltarea metodologiei și instrumentelor de monitorizare, pe baza strategiilor și politicile europene în domeniu;

 • Elaborează rapoarte de monitorizare cu privire la activitatea CNDIPT;

 • Supraveghează îndeplinirea de catre contractori a obligațiilor asumate în conformitate cu termenii de referintă.
 

Atribuții CNDIPT – OIPOSDRU

În calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU 2007-2013), CNDIPT îndeplinește următoarele atribuții principale:

 
 • Colaborează cu Autoritatea de Management pentru POSDRU la elaborarea documentelor de programare (POSDRU 2007 – 2013, Documentul Cadrul de Implementare pentru POSDRU, etc.);

 • Elaborează ghidurile solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte lansate în cadrul domeniilor majore de intervenție ale POSDRU 2007 – 2013 pe care le gestionează;

 • Asigură informarea publicului în legătură cu oportunitățile de finanțare în cadrul domeniilor majore de intervenție ale POSDRU 2007 – 2013 pe care le gestionează;

 • Asigură servicii de sprijin pentru potențiali beneficiari și beneficiari în ceea ce privește redactarea cererilor de finanțare și implementarea proiectelor;

 • Organizează procesul de contractare a proiectelor de grant;

 • Monitorizează tehnic și financiar implementarea proiectelor finanțate în cadrul domeniilor majore de intervenție ale POSDRU 2007 – 2013 pe care le gestionează;

 • Verifică cererile de prefinanțare, cererile de rambursare a cheltuielilor și documentele justificative aferente și validează cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari;

 • Desfașoară activitatea de control antifraudă privind utilizarea fondurilor comunitare și a fondurilor de cofinanțare aferente;

 • Întreprinde măsuri de prevenire, detectare și combatere a neregulilor în implementarea proiectelor co-finanțate în cadrul majore de intervenție ale POSDRU 2007 – 2013 pe care le gestioneaza;

 • Constituie și asigură funționarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.
 

CNDIPT are în structura organizatorică compartimente și servicii care desfășoară activități specifice asistenței manageriale, procedurilor sistemelor IT, financiar-administrative, consilierii juridice și auditului intern. Detalii privind atribuțiile specifice și structura organizatorică puteti găsi accesând Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul intern al CNDIPT și Organigrama instituției.