CNDIPT OI POSDRU

Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității în educație și formare profesională – (EQARF)

Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității (EQARF, The European Quality Assurance Reference framework for Vocational Education and Training) este un instrument de referință creat pentru a sprijini Statele Membre în procesul de îmbunătățire a calității în educație și formare profesională (EFP). EQARF contribuie la creșterea transparenței și coerenței politicilor de educație și formare profesională dezvoltate la nivelul statelor membre, promovând astfel încrederea reciprocă, mobilitatea forței de muncă și învățarea pe tot parcursul vieții.

EQARF propune un model bazat pe diagrama calității, care facilitează o abordare similară a planificării, implementării, evaluării și revizuirii sistemelor de formare profesională din statele membre, pornind de la un set de criterii comune de calitate. Criteriile de calitate sunt detaliate la nivel de sistem și la nivel de furnizor, fiind asigurată astfel o abordare sistemică a calității, care vizează și interelaționează nivelurile importante și actorii implicați. Din punct de vedere metodologic, accentul este pus pe autoevaluare, combinată cu mecanisme de monitorizare externă, decise la nivel național.

EQARF include un set de indicatori de calitate care să ajute Statele Membre în evaluarea propriilor sisteme, la nivel național sau regional. Setul cuprinde indicatori de intrare/de context/de proces/de ieșire, accentul fiind pus pe indicatorii de ieșire și de rezultat. Recomandarea privind stabilirea EQARF a fost aprobată de Parlamentul European și de Consiliu în data de 18 iunie 2009.

Recomandarea propune statelor membre să definească, până la data de 18 iunie 2011, o abordare națională destinată utilizării în modul cel mai eficient a EQARF prin implicarea partenerilor sociali, a autorităților regionale și locale și a altor părți interesate relevante, în conformitate cu legislația și practicile naționale. De asemenea, propune înființarea unor Puncte Naționale de Referință pentru asigurarea calității în EFP, în concordanță cu structurile și cerințele specifice fiecărui stat membru și care, în conformitate cu practica națională, să reunească organismele relevante existente și să implice partenerii sociali și părțile interesate relevante. Rolul Punctelor Naționale de Referință este de a asigura adaptarea EQARF la contextul național, de a sprijini cooperarea în domeniu la nivel european și de a asigura diseminarea informației în rândul părților interesate.

Recomandarea privind stabilirea EQARF aprobă intenția Comisiei Europene de a sprijini statele membre în dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de asigurare a calității concordante cu EQARF și de a asigura monitorizarea punerii în aplicare a Recomandării, prin prezentarea unui raport adresat Parlamentului European și Consiliului din patru în patru ani.