CNDIPT OI POSDRU

Proiectarea curriculară în IPT

Proiectarea curriculumului pentru filiera tehnologică a liceului respectă principiile de proiectare ale curriculumului național și are în vedere realizarea obiectivelor majore ale învățământului profesional și tehnic, respectiv asigurarea premiselor pentru angajarea pe termen lung a absolvenților prin:

 
  1. dobândirea competențelor profesionale, care sunt necesare pentru adaptarea continuă la cerințele angajatorilor, potrivit dinamicii pieței muncii

  2. dobândirea acelor competențe-cheie transferabile, care sunt necesare pentru integrarea socio-profesională

 


Principiile specifice ale proiectării curriculumului învățământului profesional și tehnic sunt:

 
  • politica curriculară promovată în cadrul învățământului profesional și tehnic dezvoltă finalități de formare coerente la nivelul politicilor educaționale, dar descrie parcursuri specifice, în funcție de tipologia formării profesionale convenită la nivel sectorial, în parteneriat cu instituțiile abilitate

  • dezvoltarea curriculumului este o consecință a dinamicilor tehnologiilor și a modelelor de profesionalizare implicate de acestea

  • conținuturile curriculare au drept reper unitățile de competențe, respectiv unitățile de învățare componențe ale standardelor de pregătire profesională

  • conținuturile curriculare reprezintă aplicarea integrată – în contexte știintifice, tehnice și comunicaționale – a cunoștintelor teoretice și a deprinderilor și abilitățlor practice care se dobândesc în cadrul procesului de învățare

  • procesul de formare descris prin curriculum este definit în mod diferențiat, în funcție de pregătirea de bază sau generală, la clasele a IX-a și a X-a, și în funcție de calificarea profesională, pentru obținerea certificatului de calificare profesională de nivel 3 la clasele a XI-a și a XII-a

  • parcursul curricular conține elemente de orientare și dezvoltare a carierei profesionale (consiliere, integrată modulelor de specialitate și antreprenoriat)

  • evaluarea finală și certificarea parcursului de pregătire descris prin curriculum au drept reper standardele de pregătire profesională, validate de către partenerii sociali

 


Prin menținerea grupării disciplinelor/ modulelor în ariile curriculare specifice actualului curriculum național, se asigură coerența structurală a planurilor-cadru de învățământ pentru toate nivelurile de școlaritate.

Curriculumul pentru învățământ profesional și tehnic, pregătirea de specialitate și pregatirea practic, are la bază Standardele de pregătire profesională (SPP), validate de comitetele sectoriale și aprobate prin ordin al ministrului educației. Standardele de pregătire profesională cuprind unitățile de competențe/rezultate ale învățării și competențele/rezultatele învățării specifice unei calificări.

mai mult »