CNDIPT OI POSDRU

Curriculum în dezvoltare locală

Curriculumul în dezvoltare locală (CDL) este o componentă a Curriculumului Național, care cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecărei unități de învățământ, ofertă realizată în parteneriat cu agenții economici.

Se asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri care să permită, în contextul oferit de agenții economici locali, formarea tuturor compețentelor tehnice descrise în Standardele de Pregătire Profesională. În orele de CDL alocate prin planurile – cadru de învățământ, se recomandă a se desfașura activități practice/laborator pentru a se realiza situațiile de învățare identificate împreună cu agentul economic partener al unității de învățământ. Se oferă un cadru curricular flexibil care permite adaptarea la nevoile de formare identificate pe baza analizelor pieței muncii, precum și crearea oportunităților pentru rute profesionale individualizate.

Dezvoltarea Curriculumul în dezvoltare locală (CDL):

 
  • generează o nouă structură operațională a activității de instruire/ educare care susține interdependența acțiunilor didactice pentru perfecționare permanentă

  • asigură relevanța pentru piața muncii a competențelor și aptitudinilor absolvenților învățământului profesional și tehnic (IPT)

  • evidențiază și utilizează resursele și tradițiile locale, răspunzând cerințelor și exigențelor de instruire ale elevilor, părinților sau comunității locale

  • reprezintă principalul element de descentralizare și flexibilitate în stabilirea politicilor curriculare, un factor de echilibru față de curriculum-ul nucleu

  • presupune participarea și eforturile reunite ale celor implicați în procesul de educație: elevi, profesori, părinți, parteneri sociali. Rolul, responsabilitatea și angajamentele factorilor locali și a cadrelor didactice cresc, constituind o dominantă a formării personalității școlii

 


Elaborarea CDL trebuie să reflecte valențele parteneriatului școală – comunitate, urmărind promovarea valorilor democratice, care să permită viitorilor absolvenți să devină cetățtni responsabili în comunitate.

Obiectivele implementării Curriculumul în dezvoltare locală sunt:

 
  • crearea de oportunități pentru dobândirea de către elevi a competențelor profesionale suplimentare solicitate de piața muncii locală, care nu sunt oferite prin curriculum

  • crearea situațiilor de învățare necesare pentru dobândirea competențelor cheie transferabile, adaptate cerințelor locale

 


Procesul de elaborare și proiectare a CDL în IPT este reglementat prin:
« Înapoi