CNDIPT OI POSDRU

Planul de Actiune al Școlii (PAS)

Din perspectiva planificării strategice, scopul PAS este de a îmbunătăți corelarea dintre oferta învățământului profesional și tehnic și nevoile de dezvoltare socio - economică la nivelul ariei de acțiune a școlii.

PAS, ca instrument de planificare a ofertei IPT, cuprinde:

 
  • analiza contextului local;

  • analiza capacității unității de învățământ de a răspunde nevoilor de formare profesională la nivelul comunității locale;

  • prioritățile, țintele și acțiunile în vederea adaptârii ofertei educaționale.
 

Rolul PAS este de a contribui la creșterea calității IPT, inclusiv a ratei de inserție socio -profesională a absolvenților

PRAI, PLAI și PAS sunt actualizate și revizuite anual utilizând suportul metodologic unitar oferit de Manualul elaborat în acest sens. Acest demers contribuie la creșterea coerenței verticale a nivelurilor de planificare regional-județean-local și, de asemenea, conduce la creșterea comparabilității documentelor de la același nivel de planificare.

Monitorizarea și evaluarea implementării PRAI, PLAI și PAS este realizată pe baza unui cadru general elaborat de CNDIPT. Pentru cei interesați CNDIPT a asigurat prezentarea procedurilor în Manualul pentru monitorizare și evaluare.

Manualele pentru actualizarea și monitorizarea documentelor de planificare strategică pot fi consultate aici.