CNDIPT OI POSDRU

Parteneriatul în formare profesională


În procesul decizional sunt implicate structuri manageriale consultative, organizate la nivel national, sectorial, regional, judetean si local care contribuie la rezolvarea urmatoarelor întrebari - problema:

 
 • CE calificari se pot dobândi prin IPT?

 • CE competente profesionale pot dobândi absolvenții IPT?

 • UNDE se organizeaza scolarizarea unei calificări?

 • ESTE RELEVANTĂ și asigurată din punct de vedere al calității pregătirea profesională oferită de o unitate de învățământ?
 


Primele două probleme sunt abordate de Comitetele sectoriale.

Problema relevanței ofertei din punct de vedere al locației unității de învățământ care școlarizează este pe agenda următoarelor structuri manageriale consultative:
 
 • Consorțiile Regionale

 • Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS)

 • Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ.
 


Componenta și responsabilitățile structurilor manageriale consultative corespunzatoare nivelurilor decizionale (regional, local și al școlii) sunt, în principal, următoarele:

 • Consorțiile Regionale

Consorțiile Regionale sunt structuri manageriale consultative care activează ca o interfață între Consiliile de Dezvoltare Regională (CDR) și instituțiile de la nivel județean cu atribuții în dezvoltarea resurselor umane. Consorțiul Regional este format din reprezentanți ai: Agenției de Dezvoltare Regională (ADR), Consiliilor Județene, Agențiilor de Ocupare a Forței de Muncă (AMOFM/AJOFM), Inspectoratelor Școlare, partenerilor sociali din cadrul Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) și Consiliilor Consultative ale AMOFM/AJOFM, CNDIPT.

Între responsabilitățile Consorțiilor Regionale menționăm:

 
 • actualizarea, implementarea și monitorizarea implementării PRAI;

 • monitorizarea implementării PLAI;

 • asistarea Inspectoratelor Școlare și a CLDPS în dezvoltarea și implementarea PLAI;

 • contribuie la elaborarea și monitorizarea implementării Planului Regional de Acțiune pentru Ocupare (PRAO).

 

Consorțiile Regionale au fost constituite și funcționează pe baza termenilor de referință avizați de Comitetul de Coordonare al programelor Phare pentru coeziune economică și socială.

 • Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS).

Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social sunt structuri manageriale consultative care activează pentru creșterea relevanței și calității IPT în sprijinul Inspectoratelor Școlare. CLDPS au în componenta reprezentanți ai: autorităților locale, AMOFM/AJOFM, organizațiilor patronale, sindicatelor, Inspectoratului Școlar, ONG-uri.

Între responsabilitățile CLDPS menționăm:
 
 • actualizarea și implementarea PLAI;

 • monitorizarea Planurilor de Acțiune ale Școlilor (PAS);

 • asistarea unităților școlare pentru dezvoltarea și implementarea PAS;

 • analiza și avizarea planului anual de școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic, la nivel județean;

 • avizarea componentei locale a curriculum-ului pentru învățământul profesional și tehnic.
 


CLDPS funcționează pe baza Regulamentului cadru de organizare și funcționare aprobat prin OMEC nr. 3033/ 2001.

 • Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ
Documentele strategice la nivelul unităților de învățământ, Planurile de Acțiune al Școlilor (PAS) sunt elaborate cu consultarea elevilor, părinților, autorităților locale și a partenerilor sociali și sunt aprobate de către Consiliile de Administrație.

Partenerii sociali, membri ai Consiliului de administrație al unei unități de învățământ decid pe baza recomandărilor PLAI și PAS solicitarea autorizării pentru organizarea școlarizării unei noi calificări, dacă este cazul. ARACIP evaluează conformitatea condițiilor de învățare în raport cu standardele minimale în vigoare care, inter alia, includ și prevederi ale Standardului de Pregătire Profesională (SPP) și propune MECT autorizarea organizării școlarizării unei calificări, pe baza solicitărilor unității de învățământ. Planul de școlarizare al unității de învățământ include calificări pentru care a fost obținută autorizarea.

Consiliile de Administrație sunt constituite și funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare a unitățlor de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 4925/2005 Informații detaliate despre structura partenerială, componența, rolurile și atribuțiile Consortiilor regionale și ale Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesională găsiți aici.« Înapoi