CNDIPT OI POSDRU

Planificarea dezvoltării resurselor umane ale unităților de învățământ - formare profesională continuă a personal didactic din învățământul preuniversitar

Planurile de dezvoltare a unitățlor de învățământ sunt susținute de cadre didactice bine pregatite, implicate în dezvoltarea profesională și personală prin modalitățile specifice formării continue.

Formarea continuă asigură actualizarea și dezvoltarea competențelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi competențe, în funcție de evoluția nevoilor de educație, a curriculum-ului, precum și în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educație.

Profesorii au rol de mijlocitor între lumea în continuă evoluție și elevii care sunt pe cale să patrundă în aceasta lume. Profesorii au o meserie din ce în ce mai complexa. Responsabilitatile profesorilor sunt în crestere. Mediile în care acestia lucreaza sunt din ce în ce mai dificile.

afirma Comunicarea Comisiei catre Consiliu si Parlamentul European privind îmbunatatirea calitatii formarii profesorilor. Eforturile acestora sunt sutinute prin perfectionarea profesionala continua.

Formarea continua a personalului didactic vizează:

 
  • a) actualizarea si dezvoltarea, prin programe de formare/perfectionare periodica, a competentelor în domeniul/domeniile de specializare corespunzator functiilor didactice obtinute prin formarea initială

  • b) dezvoltarea competentelor pentru evolutia în cariera didactica, prin sistemul de pregatire si obtinere a gradelor didactice;

  • c) dobândirea sau dezvoltarea competentelor de conducere, îndrumare, control, evaluare în structurile si organizatiile din sistemul de educatie;

  • d) dobândirea de noi competente, prin programe de reconversie/readaptare a calificarii pentru noi specializari sau/si noi functii didactice, altele decât cele obtinute prin formarea initiala;

  • e) dobândirea unor competente complementare sau de extensie care largesc gama activitatilor si functiilor ce pot fi prestate de personalul didactic, respectiv predarea în sistemul E-learnig, predarea în limbi straine, consiliere educationala si orientare în cariera, educatia adultilor s.a.;

  • f) dezvoltarea si extinderea competentelor transversale privind rolurile sociale si dezvoltarea personala si profesionala, interactiunea si comunicarea cu mediul social si cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilitati privind organizarea, conducerea si îmbunatatirea performantei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul si analiza reflexiva a propriei activitati s.a.
 

Formarea continua se realizeaza, în conformitate cu prevederile Metodologiei formarii continue a personalului didactic din învatamântului preuniversitar în principal prin:

 
  • a) programe si activitati de perfectionare a pregatirii stiintifice, psihopedagogice si didactice sau în domeniile conducerii, îndrumarii si evaluarii învatamântului;

  • b) cursurile de pregatire si examenele pentru acordarea definitivarii în învatamânt si a gradelor didactice II si I;

  • c) programe de conversie profesionala.

 

Atributii si responsabilitati legate de formarea continua a personalului didactic din învatamântul preuniversitar sunt delegate Centrului National de Formare a Personalului din Învatamântul Preuniversitar (CNFP) În subsolul paginii anexe sau link-uri: Comunicarea Comisiei catre Consiliu si Parlamentul European Metodologiei formarii continue a personalului didactic din învatamântului preuniversitar Centrului National de Formare a Personalului din Învatamântul Preuniversitar (CNFP)