CNDIPT OI POSDRU

 
 

CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC


 
 

CNDIPT este organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, instituție publică cu personalitate juridică înființat prin Hotărârea de Guvern, nr.855 din 26 noiembrie 1998 .

CNDIPT a fost înființat cu scopul de a continuă reforma învățământului profesional și tehnic (IPT) care a început cu asistența Uniunii Europene, prin programul Phare VET RO 9405. Prin modificările și completările ulterioare a hotărârii de înfiițare, instituția și-a diversificat atribuțiile în dezvoltarea învățământului profesional și tehnic.

În atingerea obiectivelor sale de îmbunătățire continuă a învățământului profesional și tehnic, CNDIPT îndeplineste următoarele atribuții principale:

 
 • Propune principiile politicii educaționale și strategiile de dezvoltare a formării profesionale inițiale prin rețeaua de unități școlare a învățământului profesional și tehnic, precum și principiile de corelare a pregătirii profesionale și de specialitate din învățământul preuniversitar și universitar;

 • Asigură coordonarea știintifică a proiectelor de inovare și de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic;

 • Asigură coordonarea stiințifică și dezvoltă metodologiile de proiectare, elaborare, implementare și revizuire ale curriculumului pentru învățământul profesional și tehnic;

 • Asigură coordonarea stiințifică și dezvoltă metodologii de proiectare a sistemului de evaluare și de certificare a formării profesionale specifice învățământului profesional și tehnic;

 • Contribuie la coordonarea stiințifică și elaborarea metodologiilor de pregătire a personalului didactic din învățământul profesional și tehnic;

 • Contribuie la corelarea la nivel de principii și metodologii a formării inițiale și continue a personalului didactic din învățământul profesional și tehnic;

 • Proiectează și elaborează programe de dotare cu echipamente și alte resurse materiale pentru un învățământ profesional și tehnic la nivelul standardelor de pregătire internaționale;
 • Asigură dezvoltarea și funcționarea parteneriatului social în învățământul profesional și tehnic la nivel național, regional și local;

 • Asigură coordonarea profesională și consultanța stiintifică autorilor și formatorilor naționali, regionali și locali din rețeaua învățământului profesional și tehnic;

 • Asigură consultanța și coordonare știintifică în probleme de planificare a structurilor și a resurselor pentru învățământul profesional și tehnic;

 • Colaborează cu instituții, programe și proiecte de profil, în scopul corelării proiectării și elaborării standardelor de pregătire profesională, a curriculumului și a evaluării, precum ș i a planificării resurselor pentru învățământul profesional și tehnic;

 • Asigură pregătirea și participarea unităților școlare la programele și proiectele de dezvoltare socio-economică la nivel național, regional și local;

 • Asigură, la cererea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pregătirea și participarea unităților și instituțiilor subordonate acestuia la programele comunitare ce vizează Fondurile Europene Structurale;

 • Gestionează resursele financiare de la bugetul de stat sau extrabugetare, atrase prin programe de profil, naționale și internaționale.

">Structura organizatorică

Managementul CNDIPT

Informatii de interes public

Declarații interese și avere


Rapoarte de activitate