CNDIPT OI POSDRU

Standarde de pregătire profesională

Calificările profesionale sunt descrise prin standarde de pregătire profesională, pentru formarea profesională inițială, și prin standarde ocupaționale sau standarde de pregătire profesională, pentru formarea profesională continuă.

Standardul de pregătire profesională este un document structurat pe unități de competențe, prin care se descrie în termeni de rezultate ale învățării ceea ce un participant la un program de pregătire trebuie să demonstreze la finalul acestuia.

Standardul de pregătire profesională cuprinde:

 
 • Denumirea calificării, așa cum se regăsește în Hotărârea de Guvern de aprobare a nomenclatoarelor calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar;

 • Nivelul de calificare. Nivelurile de calificare ce pot fi dobândite prin învățământ profesional și tehnic sunt: 1, 2, 3, 3 avansat, corespunzătoare nivelurilor 2, 3, 4 și 5 EQF.

 • Descrierea meseriei. În câteva fraze este prezentat specificul activităților reprezentative pentru calificare.

 • Lista unităților de competențe care compun calificarea și numărul de credite alocat fiecăreia dintre ele. Unitățile de competențe reprezintă un set coerent și explicit de competențe. Competențele descriu acele lucruri pe care elevul trebuie să le știe, să le înțeleagă sau pe care să fie capabil să le realizaze la sfârșitul unui proces de educație și de formare profesională, rezultate ale învățării.

 

Lista unităților de competențe este organizată după cum urmează:

 
 • I.Competențe cheie. Unitățile de competențe cheie se referă la competențe transferabile, pentru a sprijini integrarea pe piața forței de muncă, precum și includerea socială.

 • II.Competențe tehnice generale. Unitățile de competență tehnice generale au în vedere competențele care vizează cunoștințe privind principiile și contextul precum și practicile uzuale care se află la baza mai multor calificări. Sunt comune mai multor calificări din domeniul formării profesionale.

 • III. Competențe tehnice specializate. Unitățile de competență tehnice specializate cuprind competențele specifice legate de calificarea respectivă.

 

Descrierea unităților de competențe care cuprinde:

 
 • Titlul unității de competențe;

 • Nivelul de calificare: o unitate de competență poate avea unul dintre nivelurile: 1, 2, 3, 3 avansat, corespunzatoare nivelurilor 2, 3, 4, 5 EQF. Celelalte niveluri din cele 5 niveluri existente în prezent în România sunt asociate calificărilor dobândite prin învățământul superior, corespunzatoare nivelurilor 6, 7, 8 EQF;

 • Număr credite: Valoarea unitară de credit este acordată pentru unități de competențe care sunt pretinse în mod rezonabil a fi obținute de către elev în cadrul a 60 ore de învățare. O unitate de competențe poate avea între 0,5 și 2 credite.

 • Lista competențelor

 • Competențele. Pentru fiecare competentă sunt precizate:

  • Descrierea competenței: formulare scurtă și concisă referitoare la ceea ce un elev trebuie să știe, și/sau să înțeleagâ și/sau să fie capabil să realizeze în urma învățării.

  • Criterii de performanță: descrierea elementelor semnificative ale rezultatelor de succes, descriere formulată printr-o propoziție de evaluare, care permite efectuarea unei aprecieri în ceea ce privește realizarea sau nerealizarea de către elevi a competenței;

  • Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanță (condiții de aplicabilitate): specificații privind diferitele situații și contexte în care vor fi aplicate criteriile de performanță;

  • Probe de evaluare: precizări privind tipul de probe care pun în evidență și demonstrează îndeplinirea competenței;
 


mai mult »