CNDIPT OI POSDRU

Certificarea

Certificarea se referă la procedura prin care un organism abilitat eliberează un certificat prin care acesta își declară încrederea că titularul actului este capabil să realizeze activitațile descrise de competențele/rezultatele învățării standardului de pregătire profesională al calificării respective.

Modul în care persoanele abilitate verifică măsura în care candidații, absolvenții unui program de formare profesională, au dobândit competențele descrise ca rezultate ale învățării de standardului de pregătire profesională este stabilit de metodologii specifice.

Evaluarea cu scop de certificare se realizează după finalizarea unui program de pregătire profesională și este condiționată de demonstrarea, pe parcursul formării, a dobândirii competențelor/rezultatelor învățării tuturor unităților de competențe din Standardul de pregătire profesională al calificării.

Evaluarea în vederea certificării se constituie ca o formă specială de evaluare care constă în punerea candidaților în situția de a demonstra, în condiții de examen prevăzute de metodologia de certificare, că au dobândit competențele calificării pe care solicită eliberarea certificatului. Examinarea este realizată de comisii de examinare mixte, externe, formate din cadre didactice de specialitate și reprezentanți ai angajatorilor împlicați în pregătirea profesională a elevilor sau în dezvoltarea programelor de formare profesională organizate în cadrul învățământului preunivesitar. Principiile asumate în evaluarea competențelor dobândite prin învățământul profesional și tehnic, aceleași și pentru programele de formare continuă sunt:validitatea, fidelitatea, obiectivitatea, aplicabilitatea, flexibilitatea.

Învățământul Profesional și Tehnic se desfășoară în condițiile implementării și dezvoltării Cadrului Național de Asigurare a Calității prin care se consolidează încrederea în rezultatele evaluărilor și a certificărilor rezultatelor învățării.

mai mult »